اعضای هیات مدیره

 

رییس هیات مدیره

سعید یوسفی اصل


نایب رئیس هیات مدیره

شهرام کدخدایی


عضو هیات مدیره

حسین مصطفی لو